• hỗ trợ 24/7

 • bảo vệ tk

 • giftcode

 • vip care 1:1

quyền lợi vip

 • Khách hàng thân thiết
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng đồng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng bạc
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Bảo vệ TK
  10 adnxu
 • Hạng vàng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Bảo vệ TK
  • Chống Hack TK
  10 adnxu
 • Hạng bạch kim
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat)
  • Chuyển server VIP BK
  • Quà Sinh Nhật
  • Ưu đãi đặc biệt hàng tháng
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK BK
  4,000 adnxu
 • Hạng kim cương
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat, call)
  • Chuyển server VIP KC
  • Quà Sinh Nhật
  • Ưu đãi đặc biệt hàng tháng
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK KC
  • Quà Lễ Tết
  8,000 adnxu
 • Khách hàng thân thiết
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng đồng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng bạc
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Bảo vệ TK
  10 adnxu
 • Hạng vàng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Chống Hack TK
  10 adnxu
 • Hạng bạch kim
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat)
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK BK
  5,000 adnxu
 • Hạng kim cương
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat, call)
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK KC
  • Quà KC tháng
  • Quà Lễ Tết
  15,000 adnxu
 • Khách hàng thân thiết
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng đồng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng bạc
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Bảo vệ TK
  10 adnxu
 • Hạng vàng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Chống Hack TK
  10 adnxu
 • Hạng bạch kim
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat)
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK BK
  10,000 adnxu
 • Hạng kim cương
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat, call)
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK KC
  • Quà Lễ Tết
  20,000 adnxu
 • Khách hàng thân thiết
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • Giftcode Thân Thiết
  10 adnxu
 • Hạng đồng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • Giftcode Đồng
  • CSKH Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng bạc
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • Giftcode Bạc
  • CSKH Fanpage
  • Bảo vệ TK
  10 adnxu
 • Hạng vàng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • Giftcode Vàng
  • CSKH Fanpage
  • Chống Hack TK
  10 adnxu
 • Hạng bạch kim
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • Giftcode BK
  • CSKHVIP 1-1 (chat)
  • Chuyển server
  • Quà Sinh Nhật
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK BK
  2,000 adnxu
 • Hạng kim cương
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • Giftcode KC
  • CSKHVIP 1-1 (chat, call)
  • Chuyển server
  • Quà Sinh Nhật VIP
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK KC
  • Quà Lễ Tết
  5,000 adnxu
 • Khách hàng thân thiết
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng đồng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  10 adnxu
 • Hạng bạc
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Bảo vệ TK
  10 adnxu
 • Hạng vàng
  • Tin tức - Sự kiện Fanpage
  • CSKH Fanpage
  • Chống Hack TK
  10 adnxu
 • Hạng bạch kim
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat)
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK BK
  10,000 adnxu
 • Hạng kim cương
  • Tin tức - Sự kiện tháng mới
  • CSKHVIP 1-1 (chat, call)
  • Chống Hack TK
  • Khôi phục TK KC
  • Quà Lễ Tết
  20,000 adnxu
(Khi tài khoản thay đổi toàn bộ thông tin thì cấp VIP của tài khoản sẽ hạ 1 cấp)